2013 National Chinese Billiards Ranking Tournament Tianjin Qualifier Top 32

The 2013 National Chinese Billiards Ranking Tournament Tianjin Qualifying Tournament officially kicked off in Tianjin Yunmengze Billiards Club on May 4th. After a day of fierce competition, the top 32 were finally formed. Due to the single elimination of the current ranking competitions, the competition seemed extremely tense and intense. Among them, Shi Xin, Zhang Guanghao, Liu Song and other Chinese billiards masters have fallen off the horse, and they will continue to the next qualifying round.

The top 32 of the 2013 National Chinese Billiards Ranking Tournament Tianjin Qualifier:

Wang Gengmo, Jing Yao, Li Hui, Zhou Quan, Zheng Yubo, Shang Zhiming, Zhang Bo, Liu Yang, Zhang Jianhai, Song Binhui, Li He, Shi Hanqing, Xi Hongyu, Chen Lisheng, Wei Ning, Meng Fanyu, Wu Zhenyu, Yang Jun, Wang Peng, Zheng Xuewei , Zhang Nan, He Xin, Wei Wancheng, Shen Chongyang, Ning Bo, Wang Dongzhao, Dong Qiujun, Liu Haitao, Yang Ru, Zhang Haiyang, Li Wenhao, Tian Ci

Signature: Star Billiards

Related News

Contact us

+86 18514433287

Mail:billiards@foxmail.com

Customer service section: Monday to Friday, 8:30-17:30, Closed on holidays

Wechat