• Fighting for glory 16 first batch of top 64 Chinese billiards players in history emerged

    After two days of fierce competition, the Hebei Qualifying Division and Shaanxi Qualifying Division of the First National Chinese Billiards Ranking Tournament each produced 8 players who entered the main match: Zhou Quan (Tianjin), Zhang Yanfei (Inner Mongolia), Wang Fanshuo (Shijiazhuang) , Liu Jian (Ningxia), Zhang Bo (Liaoning), Li Hui (Xi’an), Bailong (Shijiazhuang), Li Hao (Ningxia), Zhao Haitao (Harbin), Li Jingkun (Jilin), Luo Zhenhua (Gansu), Liu Yong (Xi’an) ,, Zhang Ke (Baoding), Guo Jianwu (Shanxi), Ding Ning (Handan), Weiyu (Hubei).

    Industry information 2020年6月1日

Contact us

+86 15910826173

Email:Aily@xingpai.com Email:Henry@xingpai.com

Customer service section: Monday to Friday, 8:30-17:30, Closed on holidays

Wechat
WhatsApp